Zamówienia publiczne 2020

Warszawa, dn. 28.12.2020 r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 28.12.2020 r. została zawarta umowa w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń.zm.) z Agencją Ochrony MK Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128, 01-248 Warszawa.
Przedmiotem umowy jest ochrona Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert na:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2021 roku

Termin składania ofert: 15 grudnia 2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2020 r. godz. 10:302 grudnia 2020r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

NOWY SiWZ - Zmiana daty składania i otwarcia ofert

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 214.000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2021 roku

Termin składania ofert: 20 grudnia 2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2020 r. godz. 10:30

UWAGA! Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 15 grudnia 2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2020 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady i na stronie www.estrada.com.pl w zakładce „zamówienia publiczne”

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Wojtkowiak, tel. 22 849-32-86
- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV– 50.00.00.00-5; 74.73.20.00-9

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 grudnia 2020 r. godz. 10:00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w 20 grudnia 2020 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA BRUTTO – 60 %, DOŚWIADCZENIE – 40 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7a do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 7b do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Udostępnienie zasobów

Załącznik nr 10 do SIWZ będący załącznikiem nr 1 do umowy

Załącznik nr 11 do SIWZ będący załącznikiem nr 2 do umowy

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2020 r. godz. 10:30


1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady i na stronie www.estrada.com.pl w zakładce „zamówienia publiczne”

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl
Anna Wojtkowiak tel. 22 849-32-86
e-mail: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV –79710000-4

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa.

6. Termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. godz. 10.00

7. Otwarcie ofert: w siedzibie Stołecznej Estrady w 10 grudnia 2020 r. godz. 10.00

8. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 100 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni


Warszawa, 27 listopada 2020 r.

Warszawa, dn. 28.12.2020 r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 28.12.2020 r. została zawarta umowa w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń.zm.) z Agencją Ochrony MK Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128, 01-248 Warszawa,
Przedmiotem umowy jest ochrona Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

UWAGA!
W PKT XVII SiWZ PODANO BŁĘDNY ADRES SKŁADANIA OFERT.

Prawidłowo oferty należy składać na adres:
STOŁECZNA ESTRADA
ul. Niemcewicza 4/6
02-027 WarszawaSiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7a do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 7b do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 do SIWZ - Plan Skweru I Dywizji

Załącznik nr 11 do SIWZ będący załącznikiem nr 2 do umowy

Warszawa, dn. 17.11.2020 r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 17.11.2020 r. została zawarta umowa w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń.zm.) z firmą MULTI DEKOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K.
Przedmiotem umowy jest wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie przy skwerze I Dywizji Pancernej WP.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 214.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie przy skwerze I Dywizji Pancernej WP

Termin składania ofert: 23 października 2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2020 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl
Anna Wojtkowiak tel. 22 849-32-86
e-mail: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV –39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne. Dodatkowe kody CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 50232110-4 – Obsługa instalacji oświetlenia publicznego, 31530000-0 – część lamp i sprzętu oświetleniowego

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 października 2020 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 23 października 2020 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 50 %, pozostałe – 50 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 9 października 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7a do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 7b do SIWZ - Informacja finansowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Udostępnienie zasobów

Załącznik nr 10 do SIWZ - Plan Skweru I Dywizji

Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Otwarty konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Pawilonie Artystycznym Restauracji Fontanna Stołecznej Estrady, przy ul. Rybaki 3 na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI

Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury — Stołeczna Estrada, z siedzibą przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie 02-027, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIA: 146/86, REGON: 000278190; NIP: 525-000-97-87, zwana w dalszej części ,,Organizatorem".

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Organizatora, tj. w sekretariacie Stołecznej Estrady, przy ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, w terminie do 31.08.2020 r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00.

Regulamin otwartego konkursu ofert na najem powierzchni

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert

Zał. nr 1 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_rzut pomieszczeń

Zał. nr 2 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_umowa najmu

Zał. nr 3 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_formularz oferty

Zał. nr 4 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_upoważnienie

Zał. nr 5 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_wykaz dokumentów

Zał. nr 4 do Umowy najmu_protokół zdawczo-odbiorczy

Zał. nr 5 do Umowy najmu_Regulamin Multimedialnego Parku Fontann

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 06.03.2020r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z firmą WATERSYSTEM Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Złota Kaczka” w formie aplikacji komputerowej w oparciu o scenariusz, sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 02.03.2020r. została zawarta umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z firmą: Agencja Handlowo-Usługowa ,,KURPIE” Maria Magdalena Parzychowska-Kurpiewska z siedzibą w Ostrołęce 04-410, ul. Dobrzańskiego 14/27. Przedmiotem umowy jest wykonanie uzupełniających prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach biurowych najmowanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie w zakresie niezbędnym dla całościowego i prawidłowego wykonania remontu.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystycznego widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk w formie aplikacji komputerowej odtwarzanej w Multimedialnym Parku Fontann w sezonie 2020 (maj – wrzesień 2020).