Zamówienia publiczne 2020

Otwarty konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Pawilonie Artystycznym Restauracji Fontanna Stołecznej Estrady, przy ul. Rybaki 3 na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI

Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury — Stołeczna Estrada, z siedzibą przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie 02-027, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIA: 146/86, REGON: 000278190; NIP: 525-000-97-87, zwana w dalszej części ,,Organizatorem".

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Organizatora, tj. w sekretariacie Stołecznej Estrady, przy ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, w terminie do 31.08.2020 r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00.

Regulamin otwartego konkursu ofert na najem powierzchni

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert

Zał. nr 1 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_rzut pomieszczeń

Zał. nr 2 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_umowa najmu

Zał. nr 3 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_formularz oferty

Zał. nr 4 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_upoważnienie

Zał. nr 5 do Regulaminu otwartego konkursu ofert_wykaz dokumentów

Zał. nr 4 do Umowy najmu_protokół zdawczo-odbiorczy

Zał. nr 5 do Umowy najmu_Regulamin Multimedialnego Parku Fontann

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 06.03.2020r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z firmą WATERSYSTEM Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Złota Kaczka” w formie aplikacji komputerowej w oparciu o scenariusz, sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystycznego widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk w formie aplikacji komputerowej odtwarzanej w Multimedialnym Parku Fontann w sezonie 2020 (maj – wrzesień 2020).