Zamówienia publiczne 2019

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 02.12.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z firmą Muzyczne Studio Produkcyjne Spot SC Łukasz Targosz, Maciej Pawłowski, Robertem Docew. Przedmiotem umowy jest kierownictwo muzyczne oraz przygotowanie aranżacji utworów na potrzeby koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2019” odbywającego się w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r. na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 17.12.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1, pkt. 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z firmą PROFESSIONAL CONCERT LIGHTING TRANSCOLOR LUCJAN SIWCZYK. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie oprawy oświetleniowej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2019” odbywającego się w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r. na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 17.12.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1, pkt. 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z Wizja Multimedia Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie oprawy multimedialnej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2019", który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 02.12.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1, pkt. 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z Desperado Jarosław Marcin Trybulski . Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie wraz z montażem i demontażem scenografii na potrzeby Koncertu Sylwestrowego Warszawa Stolica Sylwestra, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 25.11.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1, pkt. 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z QUATTRO MAREK FAJKIEL. Przedmiotem umowy jest realizacja sceny wraz z zadaszeniem wraz z niezbędnymi urządzeniami i maszynami (dźwigi) na potrzeby Koncertu Sylwestrowego Warszawa Stolica Sylwestra, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2020r.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Wojtkowiak, tel. 22 849-32-86
 w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV– 50.00.00.00-5; 74.73.20.00-9

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w 20 grudnia 2019 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA BRUTTO – 60 %, DOŚWIADCZENIE – 40 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 09.12.2019r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest kierownictwo muzyczne i aranżacje utworów do koncertu ''WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019", który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 9 grudnia 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 9 grudnia 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Anna Wojtkowiak – Dział Imprez, tel. 22 849 32 86, 694 468 485
Anna.wojtkowiak@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień:

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 grudnia 2019 r. godz. 10.00
6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 9 grudnia 2019 r. godz. 10:30
7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 100 %,
8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 28 listopada 2019 r.


SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 7a-informacja finansowa ochrona

Załącznik nr 11 do SIWZ będący załącznikiem 2 do umowy ochrona

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest projekt scenografii wraz z wykonaniem oraz montażem i demontażem , w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest projekt konstrukcyjny sceny i konstrukcji uzupełniających na potrzeby realizacji scenografii wraz z obliczeniami statycznymi tych konstrukcji i zadaszenia, wykonaniem z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz montażem i demontażem , w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest projekt i realizacja oprawy oświetleniowej z wykorzystaniem własnego sprzętu z uwzględnieniem scenariusza koncertu oraz projektu konstrukcji sceny i scenografii, w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest projekt i realizacja oprawy multimedialnej i graficznej z wykorzystaniem własnego sprzętu z uwzględnieniem scenariusza koncertu, konstrukcji sceny i projektu scenografii, w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843): Przedmiotem umowy jest projekt i realizacja nagłośnienia z wykorzystaniem własnego sprzętu z uwzględnieniem specyfiki scenografii , w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2019r./01.01.2020r.

Warszawa, 6 listopada 2019 r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 04.11.2019r. została zawarta umowa w trybie art. 138o, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) z konsorcjum firm: Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki Sebastian Zubrzycki– lider konsorcjum, Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI – uczestnik konsorcjum. Przedmiotem umowy jest ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 35 tys. uczestników (ze zmienną liczbą uczestników)„SYLWESTER 2019”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie.


STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę mienia i ochronę imprezy masowej na 35 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników )„SYLWESTER 2019”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2019r.

Termin składania ofert: 28 października 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 października 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Wiesława Tyszkiewicz – Dział Imprez, tel. 22 849 91 31, 694 468 482
wieslawa.tyszkiewicz@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 79.71.00.00-4

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 października 2019 r. godz. 10.00
6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 28 października 2019 r. godz. 10:30
7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 100 %,
8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 14 października 2019 r.

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań ;

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o doświadczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.548.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:15

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Joanna Benderz tel. kom. 606.681.395

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22.849.32.86, kom. 608.776.917
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.00.00.00-7
5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
6. Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10.00
7. Otwarcie ofert: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:15
8. Kryteria oceny ofert:
Cena za realizację zamówienia – 60%
Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia – 20%
Długość udzielonej rękojmi za wykonanie robót budowlanych – 20%
9. Termin związania ofertą – 30 dni

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu

Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał. nr 9a, 9b, 9c, 9d do SIWZ - Przedmiary robót

Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt prac remontowych

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 07.06.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z TSE Grupa Sp. z o.o. . Przedmiotem umowy jest przygotowanie wraz z realizacją scenografii świetlno – multimedialnej wraz z oprawą wizualną i graficzną do koncertu WIANKI nad WISŁĄ 2019, który odbędzie się na scenie plenerowej na terenie Multimedialnego Parku Fontann – Skwer I Dywizji Pancernej 22 czerwca 2019 r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art . 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115):
przygotowanie wraz z realizacją scenografii świetlno – multimedialnej wraz z oprawą wizualną i graficzną do koncertu WIANKI nad WISŁĄ 2019, który odbędzie się na scenie plenerowej na terenie Multimedialnego Parku Fontann – Skwer I Dywizji Pancernej 22 czerwca 2019 r.

Warszawa, 16.05.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 18.04.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z Agencją Usługową LETUS Lidia Taborowska . Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oprawy artystycznej w postaci nagłośnienia wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby imprezy patriotyczno-historycznej z okazji Święta 3 Maja na terenie Wisłostrady na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Karowej w Warszawie.

Warszawa, 23.04.2019 r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art . 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115): :
zaprojektowanie oprawy artystycznej w postaci nagłośnienia wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby imprezy patriotyczno-historycznej z okazji Święta 3 Maja na terenie Wisłostrady na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Karowej w Warszawie.

Warszawa, 15.04.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 29.03.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z firmą SQP LIVE LTD 51 . Przedmiotem umowy jest występ Artystów podczas imprezy masowej pt: „ Wianki nad Wisłą’’ na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

Warszawa, 10.04.2019 r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 11 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Termin składania ofert: 26 marzec 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26 marzec 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do pobrania ze strony Stołecznej Estrady

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Przemysław Łyszczyński – Za-ca Kierownika Działu Techniki Estradowej
tel. 602 497 043
e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.22.31.00-7

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 marzec 2019 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT:
w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 26 marca 2019 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT –

CENA BRUTTO – 60 %
CZAS REALIZACJI - 40%

9. Termin związania ofertą – 30 dni


Warszawa, 12 marzec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie Art. 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115):
Koncert zespołu NERVO podczas imprezy ,,WIANKI NAD WISŁĄ 2019”, która odbędzie się 22 czerwca 2019 na terenie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie.

Warszawa, 11.03.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 07.03.2019 została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) z firmą WATERSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Wars i Sawa. Historia prawdziwa” w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579):
Przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Wars i Sawa. Historia prawdziwa” w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Warszawa dnia 20.02.2019 r.