Ogłoszenie nr 358938 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 354615
Data: 29/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach: 1.posiadania wiedzy i doświadczenia: - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: konserwacja obiektów fontannowych trwająca nie krócej niż 6 miesięcy każda, z których każda posiada system sterowania cyfrowego DMX, przy czym jedna z usług musi obejmować konserwowację fontanny typu „światło – woda - dźwięk”. Przez obiekt fontannowy „światło – woda - dźwięk” rozumie się urządzenia funkcjonujące w trzech płaszczyznach medialnych tj. woda – efekty gry wody w przestrzeni (ekran wodny, mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem (pod różnym kątem i wysokością), światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w wodzie, dźwięk - jako efekt uzupełniajacy gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku tworząc spójny efekt show lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną maszynownię. Przez maszynownię rozumie się pomieszczenie zamknięte w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne: pompy, sterowniki, filtry, komputery do sterowania agregatów dyszowych umieszczonych w niecce fontanny oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ , 2. do wykonywania zamówienia tj.:- dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z minimum 3 letnim doświadczeniem; -  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - dwoma osobami, posiadającymi doświadczenie (odbyły szkolenie) w obsłudze urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej, w szczególności systemu sterowania WECS V3.50 Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach: 1.posiadania wiedzy i doświadczenia: - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: konserwacja obiektów fontannowych trwająca nie krócej niż 6 miesięcy każda, z których każda posiada system sterowania cyfrowego DMX, przy czym jedna z usług musi obejmować konserwowację fontanny typu „światło – woda - dźwięk”. Przez obiekt fontannowy „światło – woda - dźwięk” rozumie się urządzenia funkcjonujące w trzech płaszczyznach medialnych tj. woda – efekty gry wody w przestrzeni (ekran wodny, mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem (pod różnym kątem i wysokością), światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w wodzie, dźwięk - jako efekt uzupełniajacy gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku tworząc spójny efekt show lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną maszynownię. Przez maszynownię rozumie się pomieszczenie zamknięte w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne: pompy, sterowniki, filtry, komputery do sterowania agregatów dyszowych umieszczonych w niecce fontanny oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ , 2. do wykonywania zamówienia tj.: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - dwoma osobami, posiadającymi doświadczenie (odbyły szkolenie) w obsłudze urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej, w szczególności systemu sterowania WECS V3.50 Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:zdolności technicznych lub zawodowych: - do wykonywania zamówienia tj.: - dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - dwoma osobami, posiadającymi doświadczenie (odbyły szkolenie) w obsłudze urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej, w szczególności systemu sterowania WECS V3.50 Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:zdolności technicznych lub zawodowych: - do wykonywania zamówienia tj.: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem; - dwoma osobami, posiadającymi doświadczenie (odbyły szkolenie) w obsłudze urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej, w szczególności systemu sterowania WECS V3.50 Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.