deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wstęp Deklaracji

Stołeczna Estrada zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.estrada.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-22
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
• dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
• brak mapy serwisu.
Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Powody wyłączenia:
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe:

• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
• staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt:
Email: estrada@estrada.com.pl
Telefon: + 48 22 849 32 86, 22 646 49 39

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Stołeczna Estrada dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stołeczna Estrada niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stołeczna Estrada może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stołeczna Estrada odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Stołeczna Estrada wynajmuje pomieszczenia biurowe przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4/6 w Warszawie (02-027) od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.
Budynek, w którym znajduje się biuro Stołecznej Estrady usytuowany jest na ogrodzonym terenie i posiada ochronę.
Aby wejść na teren budynku, w którym znajduje się biuro Stołecznej Estrady należy zadzwonić dzwonkiem przy bramie i poczekać na otwarcie bramy przez ochronę budynku. Następnie należy udać się na wprost od bramy do wejścia budynku i kierować się na 2 piętro gdzie znajduje się biuro Stołecznej Estrady.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, ani windy.
W przypadku osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiającą dotarcie do biura Stołecznej Estrady, prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr telefonu 22 849-32-86. Po przedstawieniu tematu, pracownik Stołecznej Estrady zejdzie na dół i udzieli wszelkich informacji w sprawie.
Do biura Stołecznej Estrady można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się na miejskich ogólnodostępnych miejscach parkingowych wzdłuż ul. Niemcewicza.
Dojazd transportem publicznym do Stołecznej Estrady:
1. od ul. Grójeckiej dojazd tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 24, 25 (przystanek tramwajowy Ochota Ratusz lub Plac Narutowicza) następnie trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku. Dojazd autobusem linii 157, 517, 521 przystanek Pl. Narutowicza 01.
2. od ul. Raszyńskiej dojazd autobusem linii 175 i 128 (przystanek autobusowy Raszyńska 01) następnie dojście kilkaset metrów do samego budynku.
3. od ul. Filtrowej dojazd tramwajem nr 1, 7, 9, 14, 15, 25, 36 (przystanek tramwajowy Raszyńska 03) następnie dojście kilkaset metrów do samego budynku.
Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Niemcewicza róg z ul. Grójecką