Przetargi

Aktualne przetargi

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 9 czerwca 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Termin składania ofert: 14 maja 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14 maja 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Przemysław Łyszczyński – Za-ca Kierownika Działu Techniki Estradowej
tel. 602 497 043
e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.22.31.00-7

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2018 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT:
w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 14 maja 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT –

CENA BRUTTO – 60 %
CZAS REALIZACJII-40%

9. Termin związania ofertą – 30 dni


Warszawa, 02 maja 2018 r.