Przetargi

Aktualne Przetargi

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: 19 grudnia 2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2018 r. godz. 10:15

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
- Kinga Sternicka – Kierownik Działu Zarządzania i Współpracy z Zagranicą
tel. +48.22.849.32.86
e-mail: kinga.sternicka@estrada.com.pl

Marek Will – Zastępca Dyrektora, tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 63510000-7 i 63512000-1

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. Termin składania ofert: 19 grudnia 2018r. godz. 10:00

7. Otwarcie ofert: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 19 grudnia 2018r. godz. 10:15

8. Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto (opłata transakcyjna) za wystawienie jednego biletu międzynarodowego - 60% (PO)
2) Łączna cena biletów lotniczych na 5 podanych kierunkach- 30% (PC)
3) Deklarowany czas przedstawienia ofert przelotów w danym terminie od momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego - 10% (PZ)

9. Termin związania ofertą – 30 dniWarszawa, 5 grudnia 2018 r.


SiWZ

Poprawny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO

zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych
na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie

Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Wojtkowiak, tel. 22 849-32-86
w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV– 50.00.00.00-5; 74.73.20.00-9

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 grudnia 2018 r. godz. 10:00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady 18 grudnia 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA BRUTTO – 60 %, DOŚWIADCZENIE – 40 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 3 grudnia 2018 r.SiWZ

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Anna Wojtkowiak tel. 22 849-32-86
e-mail: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV - 79710000-4

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 grudnia 2018 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 5 grudnia 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 100 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 23 listopada 2018 r.

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21 listopada 2018r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 19.11.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 138o, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z konsorcjum firm: Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki Sebastian Zubrzycki– lider konsorcjum, Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI – uczestnik konsorcjum, Agencja Ochrony Mienia MATPOL – uczestnik konsorcjum, Art.-Secruity Sp. z o.o. Sp. K.– uczestnik konsorcjum, Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA – uczestnik konsorcjum. Przedmiotem umowy jest ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 35 tys. uczestników
(ze zmienną liczbą uczestników)„SYLWESTER 2018”, który odbędzie się na Placu Bankowym w

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego

Termin składania ofert: 21 listopada 2018 r. godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2018 r. godz. 15:00

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Dariusz Świerczek tel. 668 295 252
e-mail:dariusz.swierczek@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 34115000-6 – Inne samochody pasażerskie, CPV: 34137000-6 – Pojazdy do transportu towarów


4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 listopada 2018 r. godz. 14.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 21 listopada 2018 r. godz. 15:00

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA – 60 %,
OKRES GWARANCJI – 40 %
8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 09 listopada 2018 r.


SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawna Informacja z Otwarcia Ofert - 27.11.2018 r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę mienia i ochronę imprezy masowej na 35 tys. uczestników
( ze zmienną liczbą uczestników )„SYLWESTER 2018”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2018r.

Termin składania ofert: 29 października 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29 października 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Magdalena Jedynasiak – Dział Imprez tel. 22 849 91 31, 664 183 422
magda.jedynasiak@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 79.71.00.00-4

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 października 2018 r. godz. 10.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 29 października 2018 r. godz. 10:30

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 100 %,

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 19 października 2018 r.


SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego

Termin składania ofert: 5 listopada 2018 r. godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2018 r. godz. 15:00

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Dariusz Świerczek tel. 668 295 252
e-mail:dariusz.swierczek@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 34115000-6 – Inne samochody pasażerskie, CPV: 34137000-6 – Pojazdy do transportu towarów

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 listopada 2018 r. godz. 14.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 5 listopada 2018 r. godz. 15:00

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 60 %,
OKRES GWARANCJI – 40 %

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 19 października 2018 r.


SiWZ

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Warszawa, 3 sierpnia 2018r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 02.08.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z Agencją Usługową LETUS Lidia Taborowska. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oprawy artystycznej nagłośnienia wraz z wykonaniem i realizacją własnym sprzętem na potrzeby uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 98 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1820 r, odbywających się 15 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:


Koncepcję, wykonanie zdjęć wraz z wydrukiem oraz zakupem praw autorskich do zdjęć plenerowej wystawy fotograficznej „Warszawa wczoraj i dziś” w 18 dzielnicach W-wy w terminie od 01.10-31.12.2018r

Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl
Justyna Rytel tel. 22 849-32-86
e-mail: justyna.rytel@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 22315000-1 (Fotografie),


4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 lipca 2018 r. godz. 10.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 16 lipca 2018 r. godz. 10:30

7. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 60 %, KONCEPCJA MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA WYSTAWY – 40 %

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 4 lipca 2018 r.

SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Koncepcja i wykonanie wraz z montażem i demontażem oraz zakupem praw autorskich do zdjęć plenerowej wystawy fotograficznej „Warszawa wczoraj i dziś” w 18 dzielnicach W-wy w terminie od 01.08-31.12.2018r.

Termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2018 r. godz. 10:30Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Koncepcja i wykonanie wraz z montażem i demontażem oraz zakupem praw autorskich do zdjęć plenerowej wystawy fotograficznej „Warszawa wczoraj i dziś” w 18 dzielnicach W-wy w terminie od 01.08-31.12.2018r.

Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl
Justyna Rytel tel. 22 849-32-86
e-mail: justyna.rytel@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 79956000-0 (Organizacja targów i wystaw),

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 czerwca 2018 r. godz. 10.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 18 czerwca 2018 r. godz. 10:30

7. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 60 %, pozostałe – 40 %

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 30 maja 2018 r.


SiWZ

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 9 czerwca 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Termin składania ofert: 14 maja 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14 maja 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Przemysław Łyszczyński – Za-ca Kierownika Działu Techniki Estradowej
tel. 602 497 043
e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.22.31.00-7

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2018 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT:
w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 14 maja 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT –

CENA BRUTTO – 60 %
CZAS REALIZACJII-40%

9. Termin związania ofertą – 30 dni


Warszawa, 02 maja 2018 r.

SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej