Przetargi

Aktualne przetargi

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę mienia i ochronę imprezy masowej na 35 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników )„SYLWESTER 2019”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2019r.

Termin składania ofert: 28 października 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 października 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Wiesława Tyszkiewicz – Dział Imprez, tel. 22 849 91 31, 694 468 482
wieslawa.tyszkiewicz@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 79.71.00.00-4

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 października 2019 r. godz. 10.00
6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 28 października 2019 r. godz. 10:30
7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 100 %,
8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 14 października 2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań ;

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o doświadczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.548.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:15

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Joanna Benderz tel. kom. 606.681.395

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22.849.32.86, kom. 608.776.917
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.00.00.00-7
5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
6. Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r. godz. 10.00
7. Otwarcie ofert: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:15
8. Kryteria oceny ofert:
Cena za realizację zamówienia – 60%
Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia – 20%
Długość udzielonej rękojmi za wykonanie robót budowlanych – 20%
9. Termin związania ofertą – 30 dni

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu

Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał. nr 9a, 9b, 9c, 9d do SIWZ - Przedmiary robót

Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt prac remontowych

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 07.06.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z TSE Grupa Sp. z o.o. . Przedmiotem umowy jest przygotowanie wraz z realizacją scenografii świetlno – multimedialnej wraz z oprawą wizualną i graficzną do koncertu WIANKI nad WISŁĄ 2019, który odbędzie się na scenie plenerowej na terenie Multimedialnego Parku Fontann – Skwer I Dywizji Pancernej 22 czerwca 2019 r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art . 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115):
przygotowanie wraz z realizacją scenografii świetlno – multimedialnej wraz z oprawą wizualną i graficzną do koncertu WIANKI nad WISŁĄ 2019, który odbędzie się na scenie plenerowej na terenie Multimedialnego Parku Fontann – Skwer I Dywizji Pancernej 22 czerwca 2019 r.

Warszawa, 16.05.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 18.04.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z Agencją Usługową LETUS Lidia Taborowska . Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oprawy artystycznej w postaci nagłośnienia wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby imprezy patriotyczno-historycznej z okazji Święta 3 Maja na terenie Wisłostrady na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Karowej w Warszawie.

Warszawa, 23.04.2019 r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art . 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115): :
zaprojektowanie oprawy artystycznej w postaci nagłośnienia wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby imprezy patriotyczno-historycznej z okazji Święta 3 Maja na terenie Wisłostrady na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Karowej w Warszawie.

Warszawa, 15.04.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 29.03.2019 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.) z firmą SQP LIVE LTD 51 . Przedmiotem umowy jest występ Artystów podczas imprezy masowej pt: „ Wianki nad Wisłą’’ na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

Warszawa, 10.04.2019 r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 11 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Termin składania ofert: 26 marzec 2019 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26 marzec 2019 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do pobrania ze strony Stołecznej Estrady

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Przemysław Łyszczyński – Za-ca Kierownika Działu Techniki Estradowej
tel. 602 497 043
e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV – 45.22.31.00-7

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 marzec 2019 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT:
w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 26 marca 2019 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT –

CENA BRUTTO – 60 %
CZAS REALIZACJI - 40%

9. Termin związania ofertą – 30 dni


Warszawa, 12 marzec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie Art. 37a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019r. poz.115):
Koncert zespołu NERVO podczas imprezy ,,WIANKI NAD WISŁĄ 2019”, która odbędzie się 22 czerwca 2019 na terenie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie.

Warszawa, 11.03.2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 07.03.2019 została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) z firmą WATERSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Przedmiotem umowy jest przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Wars i Sawa. Historia prawdziwa” w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579):
Przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk pt. „Wars i Sawa. Historia prawdziwa” w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk.

Warszawa dnia 20.02.2019 r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 28.12.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z firmą WIZJA MULTIMEDIA SP Z O.O. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie oprawy multimedialnej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2018” odbywającego się w terminie 31.12.2018r./01.01.2019r. na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 17.12.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z firmą PROFESSIONAL CONCERT LIGHTING TRANSCOLOR LUCJAN SIWCZYK. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie oprawy oświetleniowej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2018” odbywającego się w terminie 31.12.2018r./01.01.2019r. na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 03.12.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z firmą DESPERADO JAROSŁAW MARCIN TRYBULSKI. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie wraz z montażem i demontażem scenografii do koncertu ,,Warszawa Stolica Sylwestra 2018” odbywającego się w terminie 31.12.2018r./01.01.2019r. na Placu Bankowym w Warszawie.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 30.11.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z QUATTRO MAREK FAJKIEL. Przedmiotem umowy jest realizacja sceny wraz z zadaszeniem oraz niezbędnymi urządzeniami i maszynami (dźwigi), w związku z koncertem sylwestrowym " WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2018",który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie w terminie 31.12.2018r./01.01.2019r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: 19 grudnia 2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2018 r. godz. 10:15

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
- Kinga Sternicka – Kierownik Działu Zarządzania i Współpracy z Zagranicą
tel. +48.22.849.32.86
e-mail: kinga.sternicka@estrada.com.pl

Marek Will – Zastępca Dyrektora, tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 63510000-7 i 63512000-1

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. Termin składania ofert: 19 grudnia 2018r. godz. 10:00

7. Otwarcie ofert: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 19 grudnia 2018r. godz. 10:15

8. Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto (opłata transakcyjna) za wystawienie jednego biletu międzynarodowego - 60% (PO)
2) Łączna cena biletów lotniczych na 5 podanych kierunkach- 30% (PC)
3) Deklarowany czas przedstawienia ofert przelotów w danym terminie od momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego - 10% (PZ)

9. Termin związania ofertą – 30 dniWarszawa, 5 grudnia 2018 r.


SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Warszawa, 7 stycznia 2019r.
Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 31.12.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 138o, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z WATERSYSTEM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa . Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2019 r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO

zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych
na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie

Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Wojtkowiak, tel. 22 849-32-86
w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV– 50.00.00.00-5; 74.73.20.00-9

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 grudnia 2018 r. godz. 10:00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady 18 grudnia 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA BRUTTO – 60 %, DOŚWIADCZENIE – 40 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 3 grudnia 2018 r.SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 7 stycznia 2019r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 21.12.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust.1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z Konsorcjum Agencją Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. i Agencją Ochrony MK Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO

i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Anna Wojtkowiak tel. 22 849-32-86
e-mail: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl

4. Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień CPV - 79710000-4

5. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 grudnia 2018 r. godz. 10.00

7. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 5 grudnia 2018 r. godz. 10:30

8. KRYTERIA OCENY OFERT – CENA BRUTTO – 100 %

9. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 23 listopada 2018 r.

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21 listopada 2018r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 19.11.2018r. została zawarta umowa w trybie art. 138o, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z konsorcjum firm: Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki Sebastian Zubrzycki– lider konsorcjum, Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI – uczestnik konsorcjum, Agencja Ochrony Mienia MATPOL – uczestnik konsorcjum, Art.-Secruity Sp. z o.o. Sp. K.– uczestnik konsorcjum, Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA – uczestnik konsorcjum. Przedmiotem umowy jest ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 35 tys. uczestników (ze zmienną liczbą uczestników)„SYLWESTER 2018”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego

Termin składania ofert: 21 listopada 2018 r. godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2018 r. godz. 15:00

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Dariusz Świerczek tel. 668 295 252
e-mail:dariusz.swierczek@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 34115000-6 – Inne samochody pasażerskie, CPV: 34137000-6 – Pojazdy do transportu towarów


4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 listopada 2018 r. godz. 14.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 21 listopada 2018 r. godz. 15:00

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA – 60 %,
OKRES GWARANCJI – 40 %
8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 09 listopada 2018 r.


SiWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawna Informacja z Otwarcia Ofert - 27.11.2018 r.

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA ZAMÓWIENIE
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO 750 000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Ochronę mienia i ochronę imprezy masowej na 35 tys. uczestników
( ze zmienną liczbą uczestników )„SYLWESTER 2018”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2018r.

Termin składania ofert: 29 października 2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29 października 2018 r. godz. 10:30

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Magdalena Jedynasiak – Dział Imprez tel. 22 849 91 31, 664 183 422
magda.jedynasiak@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 79.71.00.00-4

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 października 2018 r. godz. 10.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 29 października 2018 r. godz. 10:30

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 100 %,

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 19 października 2018 r.


SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO
i zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego

Termin składania ofert: 5 listopada 2018 r. godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2018 r. godz. 15:00

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Will tel. 22 849-32-86
e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Dariusz Świerczek tel. 668 295 252
e-mail:dariusz.swierczek@estrada.com.pl

Pozycja we wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 34115000-6 – Inne samochody pasażerskie, CPV: 34137000-6 – Pojazdy do transportu towarów

4. Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 listopada 2018 r. godz. 14.00

6. OTWARCIE OFERT: w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 5 listopada 2018 r. godz. 15:00

7. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA BRUTTO – 60 %,
OKRES GWARANCJI – 40 %

8. Termin związania ofertą – 30 dni

Warszawa, 19 października 2018 r.


SiWZ

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy