Regulaminy

Regulamin Festiwalu Europejskiego 1 V 2019

Na czas trwania Festiwalu wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jego uczestników. Regulamin zostanie udostępniony publiczności na planszach rozwieszonych przy wejściu na teren Festiwalu.
1. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Festiwal jest ogólnodostępny.
3. Wizerunek osób przebywających na Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Festiwalu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.
4. Osoby uczestniczące w Festiwalu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności:
Przestrzegania zakazu:
- wnoszenia napojów alkoholowych
- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników pikniku
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu Festiwalu.
5. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Festiwal lub usunięcia z terenu Festiwalu osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
6. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
7. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora Festiwalu oraz osób odpowiedzialnych za piknik.
8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora Festiwalu (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych.
Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu Festiwalu, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu pikniku
- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom pikniku.
Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
- rzucania wszelkimi przedmiotami
- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej
9. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

ORGANIZATOR

Regulamin imprezy Koncert JESTEŚMY RAZEM 1 maja 2019 r., Multimedialny Park Fontann

1. Wstęp na teren imprezy pt.: „JESTEŚMY RAZEM” jest bezpłatny.
2. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a. wobec których zostało wydane orzeczenie: (I) zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy; (II) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12.
3. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
d. noszącym buty o metalowych zakończeniach;
e. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje;
f. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.
a. służby porządkowe i służby informacyjne;
b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych;
c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych;
c. wyrobów pirotechnicznych;
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
e. napojów;
g. napojów alkoholowych;
f. środków odurzających lub substancji psychotropowych;
g. artykułów spożywczych;
8. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
10. Wizerunek osób przebywających na imprezie może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych
oraz promocyjnych. Biorąc udział w imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie
i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego
medium.
11. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty;
d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;
e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
12. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;
13. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
a. ręczne wykrywacze metalu;
b. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej;
14. Sprzęt obsługujący Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
15. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
a. zaplecze techniczno-socjalne, widownia - miejsca siedzące, stojące i strefy VIP;
b. zaplecze organizacyjne, punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne;
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
17. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Regulamin bezpieczeństwa Pokazu Fontann – Widowiska Multimedialnego (prezentowanego na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie)

Stołeczna Estrada jako podmiot przygotowujący i prezentujący Multimedialne Widowisko wraz z pokazem fontann znajdujących się na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie stosując postanowienia Regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych, wprowadzonego uchwałą nr XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.08.2011 r., wprowadza regulamin bezpieczeństwa Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann w czasie jego prezentacji w wyznaczone dni w terminie od 1 maja do 29 września 2019 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie w czasie Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann zwanego dalej Pokazem.
2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa widzów poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w zdarzeniu Multimedialnego Widowiska – Pokazu Fontann.
3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na Pokazie w czasie jego trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
II. Prawa i obowiązki uczestników Pokazu
4. Wstęp na teren Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom Pokazu.
5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
6. Uczestnicy Pokazu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników Pokazu, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie z dnia 25.08.2011 r. oraz niniejszego regulaminu.
7. Uczestnikom Pokazu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej.
9. Uczestnicy Pokazu przyjmują do wiadomości, że przebywanie na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie podczas Pokazu równoznaczne jest z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz jego rozpowszechnianie w związku z Pokazem.


III. Zasady organizacyjne i porządkowe
10. Stołeczna Estrada odpowiedzialna jest za stan urządzeń wykorzystywanych do celów Pokazu i bezpieczeństwo z tym związane.
11. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Pokazie odpowiada między innymi Stołeczna Estrada, zapewniając na czas Pokazu:
- służby porządkowe,
- wyposażenie służb porządkowych w podręczny sprzęt gaśniczy oraz przeszkolenie w zakresie zasad użycia tego sprzętu i sposobu alarmowania straży pożarnej i służby medycznej.
12. Służby porządkowe będą oznakowane oraz wyposażone w sprzęt radiowy do wzajemnej komunikacji.
13. Służby porządkowe uprawnione będą do:
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem korzystania z terenu Rady Miasta Stołecznego Warszawy bądź niniejszym regulaminem, a w przypadku nie wykonywania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia pokazu.
14. Służby porządkowe zobowiązane są do:
- niezwłocznego reagowania na wszelkie stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego zachowania uczestników Pokazu oraz powiadamianie o tego rodzaju incydentach dowódcę patrolu Policji lub Straży Miejskiej wydelegowanych na czas Pokazu do zabezpieczenia terenu Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz regionu przyległego,
- utrzymywania łączności z pogotowiem ratunkowym i niezwłocznego reagowania w przypadku konieczności udzielenia uczestnikom Pokazu pomocy medycznej,
- alarmowania stosownych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny w sytuacjach tego wymagających.
IV. Postanowienia końcowe
15. Niniejszy regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej www.estrada.com.pl
- w siedzibie Stołecznej Estrady
- na tablicach informacyjnych na terenie Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie
16. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Stołecznej Estrady.